PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in beleid:

Dit artikel delen via:
Wet Landurige Zorg (WLZ)
Wet Landurige Zorg (WLZ)

Sinds begin 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen door een aantal nieuwe en bestaande (zorg)wetten, waaronder de Wet langdurige zorg (Wlz).
De Wlz neemt bepaalde zorgtaken over die voor 2015 nog vanuit de AWBZ werden geregeld. Alle taken die onder de AWBZ vielen zijn overgeheveld naar één van de volgende wetten:

De Wet Langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

De Zorgverzekeringswet (Zvw) via het basispakket
Het hier om wijkverpleging- en verzorging, bijvoorbeeld het toedienen van medicatie, verzorgen van wonden en hulp bij het aankleden en wassen.
In bepaalde gevallen valt persoonlijke verzorging onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, namelijk als persoonlijke verzorging onderdeel is van de begeleiding in het dagelijks leven en er geen lichamelijke hulp aan te pas komt. Voor persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging) betaalt men geen eigen risico.

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

De Jeugdwet
Vrijwel alle vormen van jeugdhulp

Wat valt er onder zorg vanuit de Wlz?

Bij zorg vanuit de Wlz gaat het om zorg met verblijf in een instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Mensen die intensieve zorg nodig hebben kunnen ook thuis blijven wonen. Voorwaarde is dat iemand blijvend zorg nodig heeft en er daarnaast sprake is van 24-uurs zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening.
Alles wat de cliënt nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, namelijk:

 • Verblijf in een instelling

 • Begeleiding, verpleging en verzorging

 • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis

 • Hulpmiddelen

 • Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.

 • Het gehele pakket aan zorg en voorzieningen noemt men het integraal pakket.

  De Wlz kent verschillende leveringsvormen:

 1. Persoonsgebonden budget (pgb)

 2. Zorg in Natura – opname in een instelling

 3. Zorg in Natura – Volledig Pakket Thuis (VPT), alle zorg die de cliënt in de instelling zou ontvangen, wordt binnen de thuissituatie geleverd.

 4. Zorg in Natura – Modulair Pakket Thuis (MPT), in overleg met het zorgkantoor kan de zorg thuis geregeld worden, bijvoorbeeld zorgverlening door verschillende zorgaanbieders of doordat er ook een deel middels pgb wordt geregeld.

Bron: Zorgwijzer.nl 
Hervorming langdurige zorg: PGB in de WLZ
Regelhulp: modulair pakket thuis
Regelhulp: volledig pakket thuis
Rijksoverheid: Regelhulp.nl
Rijksoverheid: Wet Langdurige Zorg
Zorginstituut Nederland: WLZ zorgkompas
Zorgwijzer: Zorgkompas
Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer