PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in netwerken:

Dit artikel delen via:
Mantelzorg

MANTELZORGERS

Het netwerk rond de kwetsbare oudere bestaat niet alleen uit professionals en vrijwilligers, maar zeker ook uit de mantelzorger.
De mantelzorger is vaak de partner en/of één of meerdere kinderen. Dit kan echter ook een ander familielid zijn, vrienden, kennissen of buren.
Een mantelzorger is een persoon die minimaal 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden zorg verleent aan een hulpbehoevende. De zorgverlening vloeit direct voort uit de sociale relatie (Bron: Nationale Raad voor de Volksgezondheid).

Binnen de huidige wetgeving wordt op de mantelzorgers een steeds groter beroep gedaan, waardoor de samenwerking van de mantelzorgers met het professionele netwerk ook groter zal worden.

De praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner kan op verschillende manieren met de mantelzorger in aanraking komen:
- door contact met de zorgontvanger of kwetsbare oudere. Vaak is er een mantelzorger aanwezig tijdens huisbezoek of zorgplanbespreking.
Als er geen mantelzorger tijdens het gesprek aanwezig is, probeer dan in beeld te krijgen hoeveel mantelzorgers betrokken zijn bij de patiënt.  In overleg met patiënt, de mantelzorger tijdens vervolggesprek eens uitnodigen.
- 1 op de 5 patiënten in een huisartsenpraktijk is mantelzorger, dus een grote kans dat een mantelzorger op het spreekuur van de POH komt

Er zijn grote kansen op overbelasting van mantelzorgers. Belangrijk is om hier als praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner oog voor te hebben door het bespreekbaar maken van mantelzorg. Tips, adviezen en praktische meetinstrumenten staan beschreven in de Toolkit mantelzorg in de huisartsenpraktijk. Zie ook het tabblad screening’ op deze website. Hier staan links naar de toolkit en de meetinstrumenten onder ‘mantelzorg’.

Het is dus erg belangrijk om overbelasting van de mantelzorgers te voorkomen. Hiervoor kun je als praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner ook terecht bij de welzijnsorganisatie in jouw gemeente of bij het sociaal team van de gemeente.
Bij onderstaande links staat ook de website veiligthuis.nl benoemd. Helaas gebeurt het ook dat er ouderenmishandeling door mantelzorgers plaats vindt. Dit kan moedwillig zijn (bijv. geld van de rekening halen voor eigen belang), maar ook door bijvoorbeeld overbelasting (fysiek geweld door onmacht, overbelasting). Op de website veiligthuis.nl staat beschreven hoe hiermee om te gaan en hoe dit bespreekbaar te maken.

Privacy van de patiënt
In de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) is de relatie tussen patiënt en hulpverlener geregeld. Hierin is ook het recht op privacy vastgelegd. De zorgverlener mag geen enkele informatie aan derden verstrekken (inclusief directe familie), tenzij de patiënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of als de wet de zorgverlener daartoe verplicht.
Dit houdt in dat medische informatie niet zomaar met mantelzorgers gedeeld kan of mag worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.  (Bron: WGBO).
Dit kan dus inhouden dat een mantelzorger om informatie over de patiënt opvraagt over bijvoorbeeld een aantal onderzoeken of gesprekken, maar dat deze informatie niet gegeven mag worden, omdat de patiënt niet op de hoogte hiervan is en geen toestemming heeft gegeven hiervoor. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld overleg met andere niet-hulpverleners zoals vrijwilligers of leden van het sociaal team van de gemeente.

De noodzaak om gegevens te delen terwijl de persoon in kwestie daarover niet van te voren wordt geïnformeerd, kan zich voordoen ‘ter voorkoming van strafbare feiten’ indien het in het ‘belang van de bescherming van betrokkene’ is, of in het ‘belang van rechten en vrijheden van anderen’. Dit is een belangrijke mogelijkheid om toch gegevens te kunnen delen indien het van te voren op de hoogte stellen gecompliceerd is.
Denk aan huiselijk geweld of ouderenmishandeling: vaak is het noodzakelijk om eerst uit te zoeken of en zo ja welke professionals betrokken zijn, of er al meer informatie beschikbaar is, et cetera. (Bron: artikel Verenso)

Informatie over het beroepsgeheim staat ook beschreven in de nationale beroepscode 2.10 van verpleegkundigen en verzorgenden (Bron: VenVN)


 

  
Achtergrond informatie EDIZ
Caregiver Strain Index: overbelasting mantelzorger
EDIZ
Mantelzorg voor ouder wordende migrant
Motieven en belasting van mantelzorgers van mensen met dementie
Toolkit mantelzorg
Dwang in de zorg
Expertisecentrum mantelzorg/Toolkit mantelzorg in de huisartsenpraktijk
Het beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden
In voor mantelzorg
Mezzo
Ouderenzorg anno 2015 vraagt om goede samenwerking
Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer