PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in beleid:

Dit artikel delen via:
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Sinds begin 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen door een aantal nieuwe en bestaande (zorg)wetten, waaronder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeenten hebben sinds 2015 meer zorgtaken onder hun hoede gekregen.

Alle taken die onder de AWBZ vielen zijn overgeheveld naar één van de volgende wetten:

De Wet Langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

De Zorgverzekeringswet (Zvw) via het basispakket
Het hier om wijkverpleging- en verzorging, bijvoorbeeld het toedienen van medicatie, verzorgen van wonden en hulp bij het aankleden en wassen.
In bepaalde gevallen valt persoonlijke verzorging onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, namelijk als persoonlijke verzorging onderdeel is van de begeleiding in het dagelijks leven en er geen lichamelijke hulp aan te pas komt. Voor persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging) betaalt men geen eigen risico.

De Jeugdwet
Vrijwel alle vormen van jeugdhulp

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;

  • huishoudelijke hulp

  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;

  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;

  • opvang in geval van huiselijk geweld.

De WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

De ouderen kunnen bij het sociale (wijk)team van de gemeente terecht voor aanvragen van huishoudelijke hulp. Daarnaast is onder meer te denken aan ondersteunende maatregelen en voorzieningen in de sfeer wonen, zorg, welzijn, geldzaken, vervoer en informatie en advies voor chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers De functie extramurale begeleiding is ook overgegaan naar de WMO. Dit geldt voor de individuele begeleiding en de groepsbegeleiding (zoals dagbesteding)

 Bronnen: Rijksoverheid en Zorgwijzer.nl 
Antwoord op wmo.nl
Ieder(in): handreiking vervoer in goede banen (2015)
Regelhulp: WMO
Rijksoverheid: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
wmo.startkabel.nl
Zorgwijzer: Wat is de wet WMO
Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer